Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

CID Clean dezinfekce na bázi PEROXIDU VODÍKU

Značka: Cormen
1 Kč 1,21 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Cid Clean je kyselá dezinfekce, vhodná na povrchy, materiály, podlahy, stěny a CIP systémy. Šetrná k plastovým materiálům, nerezu a těsněním strojů. Proti bakteriím, plísním a kvasinkám. V potravinářství a veterinární oblasti použijte 4% roztok a nechte působit 60 min., poté opláchněte. Dezinfekce vody 0,025% roztokem.  

Detailní informace

Velikost: 25l
Na dotaz
1 Kč
1,21 Kč včetně DPH
Velikost: 1l
Na dotaz
1 Kč
1,21 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Nebezpečí

Obsahuje Hydrogen peroxide.

H272 - Může zesílit požár; oxidant.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93. Používejte biocidy bezpečně, přečtěte si bezpečnostní list. 

Technický list Cid Clean(2) 

Bezpečnostní list_CZ CID CLEAN_OD20190528(1)