DÁREK KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE!!! Dezinfekce do kabelky, do auta, na cesty :) Isolda SKIN 65 ml

CID Clean dezinfekce na bázi PEROXIDU VODÍKU

Značka: Cormen
od 175 Kč od 211,75 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

  • Cid Clean je kyselá dezinfekce.  
  • Vhodná na podlahy, stěny a CIP systémy.
  • Šetrná k plastovým materiálům, nerezu a těsnění strojů.
  • Účinně působí proti bakteriím, plísním a kvasinkám.
  • V potravinářství a veterinární oblasti použijte 4% roztok a nechte působit 60 min., poté opláchněte.
  • Dezinfekce vody 0,025% roztokem.  
  • Balení 1 litr. 

Detailní informace

Velikost: 25l
Na dotaz
3 411 Kč
4 127,31 Kč včetně DPH
Velikost: 1l
Vyprodáno
175 Kč
211,75 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Nebezpečí

Obsahuje Hydrogen peroxide.

H272 - Může zesílit požár; oxidant.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93. Používejte biocidy bezpečně, přečtěte si bezpečnostní list. 

Technický list Cid Clean(2) 

Bezpecnostni_list_cid_clean