Desinet-compact koncentrát dezinfekce

Značka: Kiehl
od 981 Kč od 1 187,01 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Tekutý dezinfekční čisticí prostředek - koncentrát bez aldehydů a bez chlorového zápachu. Roztokem dezinfikujte povrchy a podlahy - je proti virům, bakteriím a plísním. Kvalita od výrobce Kiehl.

Detailní informace

Objem: 2 l
Skladem
981 Kč
1 187,01 Kč včetně DPH
Objem: 80 x 25 ml
Skladem
987 Kč
1 194,27 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Desinet-compact koncentrát

Tekutý dezinfekční čisticí prostředek - koncentrát bez aldehydů

Desinet-compact koncentrát je při použití aktivně čistící, pachově neutrální a zasychá beze šmouh. Působí proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím, plísním a obaleným virům (omezeně virucidní včetně HIV, HBV, HCV).

Na podlahy, stěny, stropy a povrchy mobiliáře odolné vodě v nemocnicích, domovech důchodců a mateřských školách. Také na podlahové krytiny ošetřené ošetřujícími emulzemi. (Linolea je nutné před dezinfekčním čištěním ošetřit ochrannými ošetřujícími emulzemi.)

  • je i virucidní (proti virům, bakteriím i plísním)
  • bez zápachu chlóru
  • plochy a povrchy odolné vodě
  • PH 7,5 – neutrální roztok
  • ideální pro nemocnice, domovy důchodců, školy

 

Srovnání cen dezinfekční dávky

Dezinfekce do kuchyní a provozů

Balení

Ředění dle návodu na 10 l vody

Cena za balení

Cena za dávku na 10 l

Blutoxol

10 l

50 ml

1 296 Kč

6,5 Kč

Desinet-compact

2 l

25 ml

981 Kč

12,3 Kč

Bioform

5 l

500 ml

150 Kč

15,0 Kč

Savo Original

5 l

1125 ml

132 Kč

29,0 Kč

Srovnání je na základě údajů uvedených na etiketách produktů a cen nalezených dne 1.8.216 na srovnávači cen Heureka. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Informace o dezinfekcích.

 

Návod k použití, Kiehl - Desinet_compact Konzentrat_CZ_20150518

Bezpečnostní list, Kiehl - Desinet

Vlastnosti
Desinet-compact koncentrát je čistící a dezinfekční přípravek pro plošnou dezinfekci, který neobsahuje aldehydy, fenoly ani organokovové sloučeniny. Schválen dle VAH. Desinet-compact koncentrát je při použití aktivně čistící, pachově neutrální a zasychá beze šmouh. Působí proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím, plísním a obaleným virům (omezeně virucidní včetně HIV, HBV, HCV).

Oblast použití
Na podlahy, stěny, stropy a povrchy mobiliáře odolné vodě v nemocnicích, domovech důchodců a mateřských školách. Možno též použít na podlahové krytiny ošetřené ošetřujícími emulzemi. Podlahové krytiny z linolea je nutné před dezinfekčním čištěním ošetřit ochrannými ošetřujícími emulzemi.

Použití
1 dávka = 25 ml
Běžný každodenní úklid (hygienické a desinfekční čištění/
čištění povrchů) / drhnutí s desinfekcí:
Při dezinfekčním čištění dbát na úplné navlhčení
plochy (např. 10 ml/m²).
K přípravě roztoku používat vždy jen studenou vodu!
Příprava pracovního roztoku:

Dávkování viz tabulka v návodu použití.
a) Příslušné množství vody dát do vědra, dávkovací sáček natrhnutím otevřít a přípravek přidat do vody.
b) Příslušné množství vody dát do vědra, produkt přidat Kiehl - dávkovacím systémem (např. DosiExpress).
c) 2-L- nebo 5-L- nádobu použít pomocí vhodného Kiehl – dávkovacího systému (např. DosiStation, Arcantec, DosiJet).

Spotřeba na m²
Hygienické a dezinfekční čištění / čištění povrchů: 0,10 ml
Drfnutí s desinfekcí: 0,15 ml
Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje
na obalu a připojené informace o přípravku, bezpečnostní upozornění a technický informační list.

Doba působení
zkušební kritéria koncentrace doba působení  účinnost proti:
VAH/DGHM 14.1 (baktericidní /
levurocidní s vysokým
organickým zatížením)
0,25% 1 sáček (25 ml) do 10 L vody 4 hodiny

Staphylococcus aureus včetně MRSA,
Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa,
Candida albicans

0,5% 2 sáčky (50 ml) do 10 L vody 15 minut
1% 4 sáčky (100 ml)
do 10 L vody
5 minut
EN 1040
(baktericidní, bez zatížení)
0,25%
1 sáček (25 ml)
do 10 L vody
5 minut

Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus

EN 1275
(levurocidní, bez zatížení)
0,25%
1 sáček (25 ml)
do 10 L vody
5 minut Candida albicans
EN 1276
(baktericidní, s vysokým
zatížením)
0,5%
2 sáčky (50 ml)
do 10 L vody
5 minut Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus včetně MRSA,
Escherichia coli,
Enterococcus hirae
EN 1650
(levurocidní, s vysokým
zatížením)
0,25%
1 sáček (25 ml)
do 10 L vody
5 minut Candida albicans
EN 13697
(baktericidní, levurocidní,
s vysokým zatížením)
0,5%
2 sáčky (50 ml)
do 10 L vody
15 minut Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus včetně MRSA,
Escherichia coli, Enterococcus
hirae, Candida albicans
DVV/RKI (omezeně virucidní*,
se zatížením a bez zatížení)
0,25%
1 sáček (25 ml)
do 10 L vody
30 minut BVDV (Surrogat für HCV. HIV, HBV),
Vacciniavirus (obalené viry)
DVV/RKI (kontrolováno s MNV,
se zatížením a bez zatížení)
2%
8 sáčků (200 ml)
do 10 L vody
2 hodiny Noroviry
DVV/RKI (kontrolované s
rotaviry, bez zatížení)
0,25%
1 sáček (25 ml)
do 10 L vody
15 minut Rotaviry

 

Složení
100 g obsahuje aktivních látek:
7,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid,
12,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.
Další obsažené látky (podle 648/2004/ES):
phenoxyetanol, neionické tenzidy 5-15%, rozpouštědla rozpustná ve vodě.
Hodnota pH koncentrátu: cca 9,5 hodnota pH pracovního roztoku: cca 7,5.

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Desinet-compact Konzentrat

Obsahuje: didecyl(dimethyl)amonium-chlorid; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Nebezpečí

GHS05_acid_red_žíravinaGHS07_exclam_výstražné vykřičníkGHS08_silhouete_batmanGHS09_aq-pollut_životní p.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.