Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

Dopomat - forte, nepěnivý čistič silných a mastných nečistot

Značka: Kiehl
1 028 Kč 1 243,88 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Pro podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky z drátěného skla, obklady a dlažby např. v podchodech, k čištění odpadových kontejnerů a popelnic Nepoužívat na podlahové krytiny ošetřené emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník.

Detailní informace

Objem: 10 l
Skladem
1 028 Kč
1 243,88 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Dopomat - forte

Alkalický průmyslový čisticí prostředek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Nepoužívat na podlahové krytiny ošetřené ošetřujícími emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník. 

 

Návod k použití Dopomat_forte

Bezpečnostní list, Kiehl - Dopomat-forte

 

Dopomat-forte
Alkalický průmyslový čistící prostředek

Vlastnosti
Vysoce účinný alkalický průmyslový čistící prostředek se sníženou pěnivostí,
na bázi speciálních účinných látek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze,
nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Podle normy
ÖNORM B5105, článek 7,2 je vhodný pro odlučovače olejů.

Složení (podle 648/2004/ES)
Anionické tenzidy < 5%, neionické tenzidy < 5%, fosfonáty < 5%, rozpouštědla
rozpustná vodou, inhibitory koroze, alkálie, barviva.
Hodnota pH koncentrátu: cca 13 hodnota pH pracovního roztoku: cca 11,5

Oblast použití
Je vhodný na všechny vodě a alkáliím odolné plochy v průmyslu, jako např.
podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky
z drátěného skla, obklady a dlažby v podchodech resp. stanicích metra. Kromě
toho je vhodný k čištění odpadových kontejnerů a popelnic.

Nepoužívat na podlahové krytiny ošetřené ošetřujícími emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník.

Použití
Před prvním použitím je nutno na nenápadném místě vyzkoušet snášenlivost materiálu.

Běžný každodenní úklid (strojní úklid za mokra):
100 ml k 10 litrům studené vody.
Vysokotlaké čištění:
200 ml k 10 litrům studené vody.
Základní čištění:
1 litr k 10 litrům studené vody.

Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky.

Spotřeba na m²
Strojní úklid za mokra: 1 ml
Vysokotlaké čištění: 8 ml
Základní čištění: 40 ml

Dopomat-forte

Obsahuje: hydroxid sodný

 GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).