Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

Lerasept Forte

od 1 480 Kč od 1 790,80 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

 • Lerasept® Forte je tekutý stabilizovaný dezinfekční prostředek na bázi kyseliny peroctové.
 • Produkt má vysoký antimikrobiální účinek díky svým baktericidním, fungicidním, sporicidním a virucidním vlastnostem.
 • Prostředek je nepěnivý a i v chladné oblasti účinný proti všem skupinám mikroorganismů.
 • Působí na základě svého silného oxidačního potenciálu.
 • Po reakci se kyselina peroctová rozkládá na ekologicky nezávadné produkty - kyslík, vodu a ocet. 

Detailní informace

Objem: 10 l, Kusy: 1
1 480 Kč
1 790,80 Kč včetně DPH
Objem: 25 l, Kusy: 1
Skladem
2 460 Kč
2 976,60 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Lerasept® Forte

Dezinfekční prostředek na bázi kyseliny peroctové, zapsaný ve FiBL

Pomocí dezinfekce na bázi kyseliny peroctové dosáhnete velmi snadno narušení biofilmů a jejich likvidace. Lerasept® Forte, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny peroctové zapsaný u NSF a také v seznamu FiBL (německy Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství). FiBL je neziskovou organizací, která sleduje standardy a potřeby ekologického zemědělství a doporučuje vhodné postupy a prostředky s ohledem na životní prostředí a zdraví. Lerasept® Forte způsobuje narušení buněčné stěny a inaktivuje buněčné organely. Díky tomu nedochází ke vzniku rezistence mikroorganismů na tuto sloučeninu. Navíc se kyselina peroctová po reakci rozkládá na ekologicky nezávadnou vodu, kyslík a ocet. Lerasept® Forte lze snadno splachovat a oplachovat.

 

Technické údaje:

 • Forma: kapalná
 • Barva: bezbarvá, jasná
 • Hustota: cca 1,15 g/cm³
 • Hodnota pH (1%): cca 2,9
 • Bod mrazu: < -18°C

Snášenlivost materiálu:

 • Kovy: V aplikačním roztoku vhodný pro ušlechtilou ocel.
 • Plasty: V aplikačním roztoku vhodný pro Teflon, PE, PP a Munkadur. Při použití na EPDM, NBR, PVC by se mělo zabránit delším dobám kontaktu a vyšším teplotám.

U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

Bezpečnostní pokyny:

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.

Příp. příliš mnoho odebraný produkt se nesmí nikdy plnit zpět do originální nádoby.

Chování v odpadních vodách:

Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.

Pokyny pro skladování:

 • Lerasept® Forte uchovávejte pouze v originální nádobě na chladném, dobře větraném místě, vzdálený od louhů, hořlavých látek a redukčních činidel. Uchovávejte mimo dosah slunečního záření a jiných tepelných a zápalných zdrojů. Orientační teplota při skladování: 20°C. Skladovacích teplot nad 20°C je třeba se z důvodů trvanlivosti vyvarovat.
 • Maximální skladovací teplota: +30°C. Minimální skladovací teplota: bez mrazu.

Použití:

 • Koncentrace: 0,025 - 1,2%
 • Teplota: 10 - 20°C
 • Doba: 5 - 60 minut

Lerasept® Forte je vhodný k dezinfekci zařízení, přístrojů a povrchů v soukromé, veřejné a průmyslové oblasti, ve veterinární oblasti a rovněž potravinářském a krmivářském průmyslu, mimo jiné k rychlé dezinfekci povrchů, které přicházejí do styku s potravinami.

Pro zaručení co nejhospodárnější práce a udržování co nejmenšího znečištění dezinfekčního roztoku je třeba povrchy, zařízení a přístroje předem důkladně očistit.

Aplikační roztoky si uchovávají, jako veškeré ředěné roztoky obsahující perkyselinu, svoji plnou aktivitu pouze po omezené časové období. Je třeba provádět sledování koncentrace kyseliny peroctové a peroxidu vodíku.

Skladovatelnost aplikačního roztoku je závislá na zavlečeném znečištění. Nelze-li vyloučit větší znečištění, doporučuje se dezinfekční roztok vždy čerstvě připravit. Pro zaručení účinnosti roztoku se musejí ztráty aktivity kompenzovat zostřením.

Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní list Lerasept®_Forte_(CZ)

Technické informace, návod k použití Lerasept Forte (CZ)

 • Obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová (14,9 g/100 g), kyselina octová, stabilizátory. Obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová (14,9 g/100 g), kyselina octová, stabilizátory.
 • Nebezpečí. H242 Zahřívání může způsobit požár. H290 Může být korozivní pro kovy. H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P234 Uchovávejte pouze v původním balení. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 30°C. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte  údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu.

BK_Lerasept® Forte

Lerasept Forte_notification(CZ)_171011