Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

Rivamat, nepěnivý ekologický čistič podlah pro strojní čištění

Značka: Kiehl
od 154 Kč od 186,34 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Ekologický čistič pro strojní čištění. Velmi účinný, nepění, jen s velmi jemnou vůní.

Detailní informace

Objem: 1 l
Skladem
154 Kč
186,34 Kč včetně DPH
Objem: 10 l
Skladem
1 224 Kč
1 481,04 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Rivamat
Speciální čistící prostředek bez tenzidů pro silné znečištění. 


Vlastnosti
Univerzálně použitelný speciální čistící prostředek bez tenzidů, který spontánně rozpouští nečistoty a má neobyčejný čistící výkon. Rivamat je zvláště vhodný pro strojní použití. 
Vysokého výkonu je dosaženo bez použití enzymů, fosfátů nebo tenzidů. Tím se opětovné znečištění, např. textilních krytin, výrazně sníží.

 

Návod k použití_Rivamat

Bezpečnostní list, Kiehl - Rivamat

Ecolabel certifikace Rivamat

Složení (podle 648/2004/ES)
Alkálie, komplexní pojiva.
Hodnota pH (koncentrátu): cca 13,5 hodnota pH (pracovního roztoku): cca 12,5

Oblast použití
Použitelný na všechny plochy, které jsou odolné vodě a alkáliím. Je zvláště vhodný
na mikroporézní slinutou dlažbu a koberce ze syntetických vláken.

Použití
Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušejte snášenlivost materiálu!

Každodenní úklid mopem: od 40 ml k 8 litrům vody.

Běžný každodenní úklid (strojní úklid za mokra):
100 ml k 10 litrům studené vody.
Intenzivní čištění/základní čištění (strojní úklid za mokra):
1000 ml k 10 litrům studené vody
Intenzivní čištění/základní čištění
(extrakční čištění/metoda textilního padu):
100 - 1000 ml k 10 litrům studené vody.
Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky !

Upozornění:
Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. Díky vysoké koncentraci produktu se v porovnání s běžnými (nekoncentrovanými) prostředky použije pouze omezené množství produktu. Více informací najdete na webové stránce o Ekoznačce Evropské unie: www.ecolabel.eu. Obalový materiál je recyklovatelný.

Spotřeba na m²
Běžný každodenní úklid: 1 ml
Intenzivní čištění/základní čištění (strojní úklid za mokra): 10 ml
Intenzivní čištění/základní čištění (extrakční čištění/metoda textilního padu): 1–10 ml

Rivamat

Obsahuje: hydroxid sodný

 GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).