DÁREK KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE!!!

Dopomat-Forte, generál pro strojové mytí

1 282,60 Kč 1 060 Kč bez DPH

Zvolte variantu

  • Silný profesionální prostředek k odstraňování motorového oleje, tuků, sazí, nánosů nečistot. 
  • Účinný na znečištěné plochy od grafitu a výfukových plynů.
  • Vhodný na podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, obklady a dlažby. Funkční pro čištění kontejnerů a popelnic.
  • Nepoužívat na podlahové krytiny ošetřené emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník.
  • You Tube ukázka strojového číštění Kiehl Dopomat
  • Kvalita od výrobce Kiehl. Balení 10 litrů.

Detailní informace

Objem: 10 l
Skladem (3 ks)
1 282,60 Kč
1 060 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Dopomat - forte

Alkalický průmyslový čisticí prostředek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Nepoužívat na podlahové krytiny ošetřené ošetřujícími emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník. 

Návod k použití_ Dopomat-Forte

Bezpečnostní list_ Dopomat-forte

Dopomat-forte
Alkalický průmyslový čistící prostředek

Vlastnosti
Vysoce účinný alkalický průmyslový čistící prostředek se sníženou pěnivostí,
na bázi speciálních účinných látek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze,
nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Podle normy
ÖNORM B5105, článek 7,2 je vhodný pro odlučovače olejů.

Složení (podle 648/2004/ES)
Anionické tenzidy < 5%, neionické tenzidy < 5%, fosfonáty < 5%, rozpouštědla
rozpustná vodou, inhibitory koroze, alkálie, barviva.
Hodnota pH koncentrátu: cca 13 hodnota pH pracovního roztoku: cca 11,5

Oblast použití
Je vhodný na všechny vodě a alkáliím odolné plochy v průmyslu, jako např.
podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky
z drátěného skla, obklady a dlažby v podchodech resp. stanicích metra. Kromě
toho je vhodný k čištění odpadových kontejnerů a popelnic.

Nepoužívat na podlahové krytiny ošetřené ošetřujícími emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník.

Použití
Před prvním použitím je nutno na nenápadném místě vyzkoušet snášenlivost materiálu.

Běžný každodenní úklid (strojní úklid za mokra):
100 ml k 10 litrům studené vody.
Vysokotlaké čištění:
200 ml k 10 litrům studené vody.
Základní čištění:
1 litr k 10 litrům studené vody.

Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky.

Spotřeba na m²
Strojní úklid za mokra: 1 ml
Vysokotlaké čištění: 8 ml
Základní čištění: 40 ml

Dopomat-forte

Obsahuje: hydroxid sodný

 GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: