Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

Lerasept L420, dezinfekční čistič bez chlóru také pro potravinářství

od 199 Kč od 240,79 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Dezinfekce povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu a veřejném prostoru. Současně čistí a rozpouští tuky, bílkoviny i pigmenty. Velmi dobrý mikrobiocidní účinek s dobou účinnosti od 5 minut - je proti bakteriím, plísním a virům (virucidní proti HIV, žloutence B, C). Dezinfekční čisticí prostředek na bázi kvartérních sloučenin, myje a dezinfikuje jedním krokem bez chlóru a alkoholu. Lerasept® L 420 je určený k dezinfekci povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu. Slabě alkalické nastavení produktu Lerasept® L 420 šetří čištěné povrchy. Vhodné na nerez, plasty, těsnění, polykarbonát a jiné. Vhodné pro jídelny, kuchyně, masny, pekárny atd. Profesionální dezinfekce, vysoký koncentrát, levná mycí dávka (od 1% koncentrace). Vhodné na všechny běžné povrchy - nerez, plasty, dlažba, vinyl, linoleum, marmoleum, kámen, nástroje, hračky, Koupelny, umyvadla, WC mísy a prkýnka, pisoáry, nábytek a jiné.

Detailní informace

Objem: 1 l
Skladem
199 Kč
240,79 Kč včetně DPH
Objem: 10 kg
Skladem
1 799 Kč
2 176,79 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Lerasept® L 420

Pěnivý - jemně
Plošný dezinfekční čisticí prostředek

Dezinfekce na bázi kvartérních sloučenin dokážou dezinfikovat již při nízké koncentraci. Zpravidla je účinná 1-2,5% koncentrace, což je ve srovnání s běžnými, u nichž je nutné ředění 10%, velký rozdíl i po finanční stránce.  Mycí a odmašťují účinek je velmi silný i při této nízké koncentraci. To, že také silný produkt může být v určitých ohledech šetrný, dokazuje např. produkt Lerasept® L 420 certifikací NSF (mezinárodní organizace sledující zdraví a ochranu potravin, vody, spotřebních výrobků a životního prostředí).

Balení

  • 1l lahve - 12 ks v kartonu. 
  • 10l kanystr - doporučujeme pumpu pro správné dávkování a jednoduchou manipulaci

Dezinfekce naředěná podle návodu (1%) má cenu za 0,5 l roztok 0,8 Kč bez DPH!

Vyzkoušejte na vašem provozu obě dezinfekce, které jsou schváleny pro potravinářské a stravovací provozy. Lerasept L420 a Lerasept FP408

Oba výše uvedené dezinfekční produkty jsou šetrné k povrchům v kuchyních, jídelnách či jiných stravovacích prostorech. Jejich účinnost je prokázána proti virům, plísním, kvasinkám a bakteriím. Jsou šetrné k povrchům, nezapáchají chlórem, alkoholová se zcela odpaří a nezatěžuje odpadní vody. Cena za mycí dávku je v porovnání s jinými dezinfekcemi velmi nízká.  Působí bleskurychle, šetří váš čas a garantují úspěšnou dezinfekci dle hygienických norem

Lerasept L420Lerasept FP408 je ideální kombinace dvou dezinfekcí pro kuchyně a jídelny.

Popis výrobku:
Lerasept® L 420 je přípravek ze čtyřkových sloučenin amoniaku a neionických tenzidů určený k dezinfekci povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu.
Slabě alkalické nastavení produktu Lerasept® L 420 šetří povrchy.
Kombinace účinných látek obsažená v Lerasept® L 420 rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty a udržuje rozpuštěnou špínu trvale v rozpuštěném stavu. Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.

Vhodné na všechny běžné povrchy - nerez, plasty, dlažba, vinyl, linoleum, marmoleum, kámen, nástroje, hračky, Koupelny, umyvadla, WC mísy a prkýnka, pisoáry, nábytek a jiné. 

Ředění: 1,0 - 2,5% při 20°C doba působení 5 - 15 minut.


Velmi dobrý mikrobiocidní účinek
Lze použít jako velmi účinný dezinfekční čistič
Šetří povrchy

Lerasept® L 420 se používá na všechny dezinfikované povrchy v potravinářských provozech.
Pro požadovaný efekt je třeba potřebnou koncentraci pro bezpečnou desinfekci přizpůsobit existujícímu znečištění a zatížení zárodky. Přesná koncentrace k použití závisí na místních daných skutečnostech a podmínkách a měla by být stanovena příslušným pracovníkem servisu.
Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.
Pouze pro profesionální použití.

Technické informace, návod k použití Lerasept L 420 (CZ)

Bezpečnostní list Lerasept® L420

Technické údaje:
Forma: kapalná
Barva: bezbarvá
Hustota: cca 1,02 g/cm³
Hodnota pH (10 g/l): cca 10,7
Citlivost na chlad: od 0°C


Důležitými součástmi:
Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.

Snášenlivost materiálu:
Kovy:
Aplikační roztok vhodný pro všechny v potravinářském průmyslu obvyklé materiály, podmíněně vhodný pro hliník.
Plasty:
V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.
U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.
Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.
Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Použití:
Koncentrace: 1,0 - 2,5%
Teplota: 20°C
Doba: 5 - 15 minut

 

Obsahuje: alkyl poly ethylene glycol ether didecyldimethylamonium-chlorid Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.

GHS05_acid_red_žíravinaGHS09_aq-pollut_životní p.

Nebezpečí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte  údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu.


Posudky podle DIN EN 1276, 1650 a EN 13697 a EN 14476 jsou k dispozici.

Doplňkové parametry

Kategorie: E-shop čisticích prostředků
1 l: 12 ks v kartonu
10 kg: 1 kanystr