DÁREK KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE!!!

Lerasept L420, dezinfekční čistič nejen pro potravinářství

od 254,10 Kč od 210 Kč bez DPH

Zvolte variantu

  • Dezinfekční čisticí prostředek na bázi kvartérních sloučenin (bez chlóru a alkoholu).
  • Doporučujeme na povrchy v potravinářském průmyslu a veřejných prostorech (ZŠ, MŠ, hotely, penziony).
  • Současně čistí a rozpouští tuky, bílkoviny i pigmenty (jídelny, kuchyně, masny, pekárny).
  • Velmi dobrý mikrobiocidní účinek s dobou účinnosti od 5 minut - je proti bakteriím, plísním a virům (virucidní proti HIV, žloutence B, C).
  • Slabě alkalické nastavení produktu Lerasept® L 420 šetří čištěné povrchy.
  • Vhodné na nerez, plasty, těsnění, polykarbonát a jiné.
  • Profesionální dezinfekce, vysoký koncentrát, levná mycí dávka (od 1% koncentrace). 
  • Balení 1 litr a 10 litrů. 

Detailní informace

Objem: 1 l
Skladem (>50 ks)
254,10 Kč
210 Kč bez DPH
Objem: 10 kg
Skladem (17 ks)
2 081,20 Kč
1 720 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Lerasept® L 420

Jemně pěnivý dezinfekční čisticí prostředek na plochy.

Dezinfekce na bázi kvartérních sloučenin dokážou dezinfikovat již při nízké koncentraci. Zpravidla je účinná 1-2,5% koncentrace, což je ve srovnání s běžnými, u nichž je nutné ředění 10%, velký rozdíl i po finanční stránce.  Mycí a odmašťují účinek je velmi silný i při této nízké koncentraci. To, že také silný produkt může být v určitých ohledech šetrný, dokazuje např. produkt Lerasept® L 420 certifikací NSF (mezinárodní organizace sledující zdraví a ochranu potravin, vody, spotřebních výrobků a životního prostředí).

Balení

  • 1l lahve - 12 ks v kartonu. 
  • 10l kanystr - doporučujeme pumpu pro správné dávkování a jednoduchou manipulaci

Dezinfekce naředěná podle návodu (1%) má cenu 1,8 Kč/bez DPH za 1 litr roztoku!

Vyzkoušejte na vašem provozu obě dezinfekce, které jsou schváleny pro potravinářské a stravovací provozy. Lerasept L420 a Lerasept FP408

Oba výše uvedené dezinfekční produkty jsou šetrné k povrchům v kuchyních, jídelnách či jiných stravovacích prostorech. Jejich účinnost je prokázána proti virům, plísním, kvasinkám a bakteriím. Jsou šetrné k povrchům, nezapáchají chlórem, alkoholová se zcela odpaří a nezatěžuje odpadní vody. Cena za mycí dávku je v porovnání s jinými dezinfekcemi velmi nízká.  Působí bleskurychle, šetří váš čas a garantují úspěšnou dezinfekci dle hygienických norem

Lerasept L420Lerasept FP408 je ideální kombinace dvou dezinfekcí pro kuchyně a jídelny.

Popis výrobku:
Lerasept® L 420 je přípravek ze čtyřkových sloučenin amoniaku a neionických tenzidů určený k dezinfekci povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu.
Slabě alkalické nastavení produktu Lerasept® L 420 šetří povrchy.
Kombinace účinných látek obsažená v Lerasept® L 420 rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty a udržuje rozpuštěnou špínu trvale v rozpuštěném stavu. Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.

Vhodné na všechny běžné povrchy - nerez, plasty, dlažba, vinyl, linoleum, marmoleum, kámen, nástroje, hračky, Koupelny, umyvadla, WC mísy a prkýnka, pisoáry, nábytek a jiné. 

Ředění: 1,0 - 2,5% při 20°C doba působení 5 - 15 minut.


Velmi dobrý mikrobiocidní účinek
Lze použít jako velmi účinný dezinfekční čistič
Šetří povrchy

Lerasept® L 420 se používá na všechny dezinfikované povrchy v potravinářských provozech.
Pro požadovaný efekt je třeba potřebnou koncentraci pro bezpečnou desinfekci přizpůsobit existujícímu znečištění a zatížení zárodky. Přesná koncentrace k použití závisí na místních daných skutečnostech a podmínkách a měla by být stanovena příslušným pracovníkem servisu.
Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.
Pouze pro profesionální použití.

Technické informace, návod k použití Lerasept L 420 (CZ)

bezpečnostní list Lerasept L 420

Technické údaje:
Forma: kapalná
Barva: bezbarvá
Hustota: cca 1,02 g/cm³
Hodnota pH (10 g/l): cca 10,7
Citlivost na chlad: od 0°C


Důležitými součástmi:
Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.

Snášenlivost materiálu:
Kovy:
Aplikační roztok vhodný pro všechny v potravinářském průmyslu obvyklé materiály, podmíněně vhodný pro hliník.
Plasty:
V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.
U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.
Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.
Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Použití:
Koncentrace: 1,0 - 2,5%
Teplota: 20°C
Doba: 5 - 15 minut

 

Obsahuje: alkyl poly ethylene glycol ether didecyldimethylamonium-chlorid Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.

GHS05_acid_red_žíravinaGHS09_aq-pollut_životní p.

Nebezpečí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte  údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu.


Posudky podle DIN EN 1276, 1650 a EN 13697 a EN 14476 jsou k dispozici.

Doplňkové parametry

Kategorie: E-shop čisticích prostředků
1 l: 12 ks v kartonu
10 kg: 1 kanystr
5
3x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
E Avatar autora | 11.12.2023
Maximální spokojenost!
5
Avatar autora | 19.10.2020
Nemá chybu.
5
Avatar autora | 19.10.2020
Je super a rychlá.
4
Avatar autora | 2.10.2020
pracuje se s ní dobře