DÁREK KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE!!!

Lerapur® ECO-TOP GSM classic Ekologický mycí gel do myčky nádobí

1 936 Kč 1 600 Kč bez DPH

Zvolte variantu

 • Lerapur® ECO-TOP GSM classic, ekologický, mycí prostředek do profesionálních myček nádobí. 
 • Koncentrovaný, velmi účinný pro všechny typy profesionálních a velkokapacitních myček na nádobí s příklopem, pultové i myčky na sklo.
 • Prostředek neobsahuje látky, které mohou poškodit odpadní vody - fosfáty, NTA, EDTA a sloučeniny chlóru.
 • Pro hospodárné a hygienické čištění při nízké spotřebě od 1 - 2 g / l.
 • Dosahuje nejlepších možných výsledků v kombinaci s oplachovým prostředkem Leracid® ECO-TOP Klarspüler.
 • Kvalita od výrobce Stockmeier. Balení 10 litrů.

Detailní informace

Objem: 10 l
Skladem (7 ks)
1 936 Kč
1 600 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Oblast použití

 • Lerapur® ECO-TOP GSM classic je koncentrovaný, velmi účinný prostředek na mytí nádobí.
 • Vhodný pro všechny typy profesionálních a velkokapacitních myček na nádobí s příklopem, pultové a myčky na sklo.
 • Pro všechny tvrdosti vody. Snadno odstraní různé nečistoty, jako jsou například čaj nebo zbytky kávy ze sklenic a šálků.
 • Z příborů a nádobí odstraní zbytky škrobu, bílkovin a tuků.
 • Prostředek je bez látek, které mohou poškodit odpadní vody, jako jsou fosfáty, NTA, EDTA a sloučeniny chlóru - nevyvolávají nepříjemné pachy.
 • Pro hospodárné a hygienické čištění při nízké spotřebě od 1 - 2 g / l.
 • Dosahuje nejlepších možných výsledků v kombinaci s oplachovým prostředkem Leracid® ECO-TOP Klarspüler.

Použití

 • Lerapur® ECO-TOP GSM classic se dávkuje pomocí automatických dávkovacích čerpadel. 
 • Nízká až střední tvrdost vody Vysoká až velmi vysoká tvrdost
  ~ 1,0 - ~ 2,0 g/l
  ~ 2,0 - ~ 3,5 g/l

 

Technická data

 • pH koncentrátu > 13,5

Bezpečnostní list-Lerapur__Eco-Top_GSM_classic_-_CZ-_

Technické informace Lerapur® ECO-TOP GSM classic CZ

GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. +420 / 224 919 293, 224 915 402 P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Obsahuje: hydroxid draselný, metakřemičitan disodný. 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: