Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

Lerapur® ECO-TOP GSM classic Ekologický mycí gel do myčky nádobí

Novinka
1 516 Kč 1 834,36 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Lerapur® ECO-TOP GSM classic
Ekologický mycí prostředek do profesionálních myček nádobí
Lerapur® ECO-TOP GSM classic je koncentrovaný, velmi účinný prostředek na mytí nádobí. Vhodný pro všechny typy profesionálních a velkokapacitních myček na nádobí s příklopem, pultové a myčky na sklo. Pro všechny tvrdosti vody. Snadno odstraní různé nečistoty, jako jsou například čaj nebo zbytky kávy ze sklenic a šálků.
Z příborů a nádobí odstraní zbytky škrobu, bílkovin a tuků. Prostředek je bez látek, které mohou poškodit odpadní vody, jako jsou fosfáty, NTA, EDTA a sloučeniny chlóru - nevyvolávají nepříjemné pachy. Pro hospodárné a hygienické čištění při nízké spotřebě od 1 - 2 g / l. Dosahuje nejlepších možných výsledků v kombinaci s oplachovým prostředkem Leracid® ECO-TOP Klarspüler.

Detailní informace

Objem: 10 l
Skladem
1 516 Kč
1 834,36 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Lerapur® ECO-TOP GSM classic
Ekologický mycí prostředek do profesionálních myček nádobí

Popis produktu:
Lerapur® ECO-TOP GSM classic je koncentrovaný, velmi účinný prostředek na mytí nádobí. Vhodný pro všechny typy profesionálních a velkokapacitních myček na nádobí s příklopem, pultové a myčky na sklo. Pro všechny tvrdosti vody. Snadno odstraní různé nečistoty, jako jsou například čaj nebo zbytky kávy ze sklenic a šálků.
Z příborů a nádobí odstraní zbytky škrobu, bílkovin a tuků. Prostředek je bez látek, které mohou poškodit odpadní vody, jako jsou fosfáty, NTA, EDTA a sloučeniny chlóru - nevyvolávají nepříjemné pachy. Pro hospodárné a hygienické čištění při nízké spotřebě od 1 - 2 g / l. Dosahuje nejlepších možných výsledků v kombinaci s oplachovým prostředkem Leracid® ECO-TOP Klarspüler.

Použití:
Lerapur® ECO-TOP GSM classic se dávkuje pomocí automatických dávkovacích čerpadel.
Pro aplikaci se doporučuje použít ve spojení s Leracid® ECO-TOP Klarspüler - oplachovacím prostředkem.

Nastavení pro profesionální myčky zařizujeme se servisním technikem. Kontaktujte nás. 

Dávkování:
Nízká až střední tvrdost vody Vysoká až velmi vysoká tvrdost
~ 1,0 - ~ 2,0 g/l
~ 2,0 - ~ 3,5 g/l

Technická data:
pH koncentrátu > 13,5

Bezpečnostní list-Lerapur__Eco-Top_GSM_classic_-_CZ-_

Technické informace Lerapur® ECO-TOP GSM classic CZ

GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. +420 / 224 919 293, 224 915 402 P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Obsahuje: hydroxid draselný, metakřemičitan disodný.